استانداردهای بازرسی تجهیزات بالابری

بازرسی از تجهیزات بالابری، بر اساس استانداردهای زیر صورت می‌گیرد:

جک ها ASMEB 30.1
جرثقیل های دروازه ای و هوایی( پل های با سر متحرک ، تیر حمال یک یا چند گانه ، جرثقیل بارکش با سر متحرک ASMEB 30.2
جرثقیل های برجی سازه ای ASMEB 30.3
جرثقیل درگاهی ، برجی و ستونی ASMEB 30.4
جرثقیل لوکوموتیو و موبایل ASMEB 30.5
جرثقیل برجی ASMEB 30.6
جرثقیل با درام نصب شده بر روی پایه ASMEB 30.7
جرثقیل شناور و برجی شناور ASMEB 30.8
زنجیر ASMEB 30.9
قلاب ASMEB 30.10
مونوریل و جرثقیل آویخته ASMEB 30.11
بررسی بارهای آویزان از روتور کرافت ASMEB 30.12
ماشین های ذخیره سازی یا بازیابی و تجهیزات مرتبط ASMEB 30.13
کشنده ( تراکتور ) با بازوی جانبی ASMEB 30.14
جرثقیل های هیدرولیک متحرک ASMEB 30.15
بالابر های سقفی (آویخته)ASMEB 30.16
جرثقیل های دروازه ای و هوایی ( پل های با سر متحرک ، تیر حمال تکی ، جرثقیل آویخته ) ASMEB 30.17
جرثقیل های استکر ( پل های سر و یا زسر متحرک ، تیر آهن های چندگانه با جرثقیل بارکش سر و یا زیر متحرک )ASMEB 30.18
کابل ها ASMEB 30.19
دستگاه های باربرداری در زیر قلاب ASMEB 30.20
جرثقیل های با اهرم دستی ASMEB 30.21
جرثقیل های دارای بازوی مفصلی ASMEB 30.22
سیستم های بالابرنده پرسنل ASMEB 30.23
جرثقیل های مخصوص حمل کانتینر ASMEB 30.24
نگه دارنده مواد و ضایعات وسایل باربندی ASMEB 30.25
سیستم های گمارش مواد ASMEB 30.26
واحد های تعادل – بلند کردن ASMEB 30.27
( جک ، هوک ، اسلینگ ) وسایل باربرداری ASMEB 30.28