شرکت نیک آزمون آسیا جهت انجام عملیات پروژه ای خود  به نیروی متخصص نیاز دارد، فلذا از متقاضیان تقاضامند است فرم درخواست همکاری درج شده در ذیل آگهی را تکمیل و به شماره فاکس ۳۶۲۰۳۱۹۴ -۳۶۲۰۲۸۰۱- ۰۳۱ و یا ایمیل info@nikatec.ir   ارسال نمایند.

فرم درخواست همکاری با شرکت نیک آزمون آسیا
دانلود فرم